Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Om oss > Historien om skolen > Skolebyggprisen

Skolebyggprisen

Skolebyggprisen 2004
 Byåsen videregående skole fikk Skolebyggprisen for 2004.
Sør-Trøndelag fylkeskommune og Hus arkitekter AS tok i mot prisen. Flåtestad ungdomsskole, Kvernhuset ungdomsskole og Åsvang skole fikk hedrende omtaler av juryen.
 
Vinner: Byåsen videregående skole, Trondheim
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Arkitekt: Hus arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Løvetann Landskap

Skolebyggprisen 2004.pdf

Byåsen videregående skole er en ny skole som gir utdanning både innen yrkesfag og allmennfag. De yrkesfaglige studieretningene utgjør 70%.

Byåsen videregående skole er utformet som en åpen skole og fremstår som et dynamisk og spennende bygningskompleks som henvender seg til bydelen og tilfører den nye kvaliteter. Skolen er etablert mellom sykehjem og omsorgsboliger for Trondheim kommune og Munkvoll Næringspark. Denne beliggenheten har betydning ved skolens utstrakte bruk av partnerskapsavtaler med næringslivet. Utleieavtalen med Trondheim folkebibliotek og et treningsinstitutt bidrar til å åpne skolen for alle på kveldstid. Juryen vil gi honnør til Sør-Trøndelag fylkeskommune for denne samfunnsmessige orienteringen.

Hovedelementene i den fysiske helhetsplanen er den store adkomstplassen mot vest, verkstedsplassen mot øst og parkeringsplassene for besøkende mot sør og for ansatte mot nord. I tillegg har hvert av uterommene mellom opplæringsfløyene fått sin spesielle utforming. Skolens hovedorganisering er etter juryens mening løst på en forbilledlig måte, med god separasjon mellom funksjonene.

Selve anlegget er organisert rundt en luftig sentralhall som inneholder fellesfunksjoner for skolen og bydelen. Idrettshall og treningssenter knytter seg til sentralhallen mot sør. Skolefunksjonene er lagt til fire opplæringsfløyer mot nord og en verkstedsfløy i sør som knyttes sammen med en innvendig langsgående gate. Opplæringsfløyene framstår som enkle, avklarte volumer som et svar på nabobebyggelsen. Langs den innvendige gaten finnes møteplasser mellom fløyene med åpne trapper mellom etasjene. Organiseringen gir korte interne avstander og utnytter trafikkarealet på en god måte. Verkstedsfløyen for den yrkesrettede utdanningen er et søylefritt bygg med stor dybde. Hele hallen fremstår som enkel og funksjonell med stor grad av fleksibilitet. Idrettshallen med sitt store volum er et vesentlig element i anlegget. Ved at inngangen er plassert i etasjen under hovedadkomsten til sentralhallen, omsluttet av et treningssenter, er den store dimensjonen dempet.

Ved Byåsen videregående skole er åpenhet et stikkord både for den pedagogiske idé og for de fysiske forutsetningene i selve bygget. Løsningene preges av godt gjennomlys og åpne arealer. Denne åpenheten bidrar til at ingen av elevene kan gjemme seg bort. Alle blir sett - også som enkeltmennesker. De viste løsningene er etter juryens mening et godt virkemiddel mot mobbing i skolen.

Byåsen videregående skole er lagt til rette for at elevene skal kunne utvikle seg individuelt og i samarbeid med andre elever, gjennom problembasert læring med nært samspill mellom teori og praksis. Lærerne er gjort lett tilgjengelige for elevene ved at lærerarbeidsplassene er plassert nær undervisningsrommene.

Bibliotek, kafe og andre tjenester som er tilgjengelig for alle, er også med på å understreke åpenheten og gir elevene god føling med livet utenfor skoleveggen.

Byåsen videregående skole er en stor skole, dimensjonert for 950 elever fordelt på 23 000 kvadratmeter. Juryen ser at dette gir en god arealramme pr. elev, noe mange andre skoler bare kan drømme om. I betraktning av at skolen er en kombinert videregående skole med tillagt funksjon som folkebibliotek, mener juryen likevel at dette er akseptable arealrammer. Det er sagt lite om økologi og ressursbruk.

Ved Byåsen videregående skole er krav til universell utforming vektlagt, og de miljørettede faktorene er ivaretatt på en god måte. Det er i planløsningene tatt sikte på generalitet med store, åpne opplæringsarealer og utstrakt bruk av glass i innervegger. Det er primært benyttet solide, varige og vedlikeholdsvennlige materialer som gir gode muligheter for læring og trivsel både for elever og ansatte. Den integrerte kunstneriske utsmykkingen virker overbevisende og understreker at man her står overfor en skole som er blant de beste innen norsk samtidsarkitektur.
 


Utskriftsvennlig versjon