Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > For elever > SKOLESTART 2017 > Generell orientering til nye elever

Generell orientering til nye elever


ORIENTERING TIL DEG SOM ELEV

For at du skal være best mulig forberedt til skolestart gir vi deg her noe informasjon som vi anbefaler deg å lese igjennom. 
Denne informasjonen kommer i tillegg til informasjonsbrosjyren som du må lese for å kunne svare på returskjemaet.


Faktaopplysninger om skolen skoleåret 2017/18

På Byåsen vgs vil du kunne møte til sammen ca 1100 elever fordelt på følgende avdelinger:

  • TIP  –  teknikk og industriell produksjon
  • RM  –  restaurant- og matfag
  • MK  – medier og kommunikasjon
  • HO  –  helse og oppvekstfag
  • ST   – studiespesialisering
  • TO   – tilrettelagt opplæring
  • STO –  særskilt tilrettelagt opplæring

I tillegg tilbyr skolen opplæring for voksne og Vg3 i skole, og har et inføringstilbud for minoritetsspråklige med kort botid i Norge.

Trondheim Fagskole drives også av Byåsen vgs, og holder til i nye lokaler i østenden av skolebygget. På fagskolen er det rundt 200 studenter.

 

 

Kontaktlærer/basisgrupper

Allerede første skoledag vil du møte din kontaktlærer og dine medelever i ei basisgruppe.

Kontaktlæreren blir den personen du i første rekke kan søke råd hos i ulike spørsmål som har med skolegangen å gjøre. Søknad om permisjon, fritak i fag o.l. er saker du kan ta opp med kontaktlæreren, som også har ansvaret for informasjon og tilrettelegging. Kontaktlærer vil organisere elevsamtaler (elev/lærer) og utviklingssamtaler (skole/foresatt/elev)

 

Kontakt skole/hjem

Skolen ønsker å ha et nært samarbeid med dine foreldre/foresatte. Dere vil derfor bli invitert til en samtale senere i høst.
Kontaktlærere vil også kort tid etter skolestarten ringe hjem til foresatte og presentere seg.

 

Elever med behov som skolen bør kjenne til

Elever med behov for tilrettelegging som skolen ikke kjenner til, må sende dokumentasjon til skolen på dette eller gi beskjed til kontaktlærer ved skolestart. Dette kan være kronisk sykdom som for eksempel epilepsi, astma og lignende, det kan være melding fra avgivende skole eller annet. Skolen ønsker å tilrettelegge  opplæringen for enkelteleven så godt som mulig, og da er vi avhengige av et godt samarbeid.

 

Elevmedvirkning og skolereglement

Ved Byåsen videregående skole ser vi det som viktig at du tar del i opplæringen på en aktiv og deltakende måte.  Det er du som vet hvordan du lærer best. Ved at du samarbeider med dine lærere om valg av arbeidsmetoder, vil vi kunne legge til rette opplæringen ut fra dine behov og forutsetninger.

Skolesamfunnet vårt er helt avhengig av felles regler for å kunne fungere godt, og disse er samlet i skolens ordensreglement, som du vil motta i eget hefte ved skolestart.  Der vil du kunne lese mer om elevmedvirkning, elevdemokrati, plikter og rettigheter osv.

 

Skoledagen

Skolen vil generelt starte alle dager kl 08.00 og vare til senest kl 16.15.

 

Planer

Alle i din gruppe skal benytte ulike planer. Vi gir deg her en oversikt.

Årsplan:        Oversikt over skoleårets aktiviteter.    

Arbeidsplan:  Oversikt over hvilke læringsmål som skal nås i perioden og   
                    hvilke arbeidsformer som skal brukes.

Individuell studieplan:   Oversikt over hva opplæringen skal bestå av.

Vurderingsplan:   Oversikt over vurderingssituasjoner med mål fra
                          læreplanen, vurderingskriterier med hva som skal 
                          vurderes, vurdering med karakter uten karakter.

 

Skoleutgifter

Alle elever som starter opplæring på vg1, vg2 og vg3 skal ha gratis lærebøker. Lærebøkene blir delt ut ved skolestart.
Alle elever kan også søke om utstyrsstipend fra Statens Lånekasse. Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke utgifter til nødvendig utstyr.
Det er svært viktig at dere leser informasjonsbrosjyren og setter dere inn i hvilke utgifter som kan komme i tillegg til det som dekkes av utstyrsstipendet. Alle må via svarskjemaet bekrefte at de har lest denne informasjonen, og om de aksepterer betingelsene.

 

Elevråd

Vi ønsker oss et aktivt elevråd fordi det utgjør en viktig del av skoledemokratiet og er elevenes offisielle talerør overfor rektor og ledelse. Elevrådet skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene.

Elevrådet består av tillitsvalgte fra alle utdanningsprogram og kurs, og disse velges kort tid etter skolestart. Deretter etablerer de et styre og velger to representanter med vararepresentanter til skoleutvalget, som er skolens øverste, rådgivende organ. Tenk over om du ønsker å stille til valg som tillitselev.

 

Skolemiljøutvalg

”Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, dei tilsette, skoleleiinga og fylkeskommunen vere representert.  Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane er i fleirtal.

Skoleutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når skoleutvalet fungerer som   skolemiljøutval, må det oppnemnast ein eller fleire tilleggsrepresentantar for elevane, slik at dei får fleirtal. Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette og elevane tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jamfør kapittel 9A.”

Elevrådet velger elevrepresentantene til skolemiljøutvalget.En helsefremmende skole

Byåsen videregående skole er en helsefremmende skole. Den helsefremmende skolen arbeider for at du og dine medelever skal få gode vaner bl.a. når det gjelder kosthold og fysisk aktivitet.  I tillegg kan du trene på 3T.

Vi har også fokus på forebyggende arbeid i forhold til rus, røyk/snus, mobbing og psykisk helse.Bydelsfunksjoner ved skolen

Skolen har ulike tilbud til alle i nærmiljøet og til deg som elev ved skolen.  Vi har en stor og oversiktlig kantine med variert meny, som vi regner med at du får mye glede av. Likeså har vi et folkebibliotek med egen skoleavdeling, treningssenter, idrettshall og et stort auditorium egnet for ulike forestillinger, konserter ol.Diverse fra kontoret

Kontoret vårt (’Informasjonen’) ligger sentralt i bygget og er betjent hver dag. Her vil du kunne henvende deg for å få hjelp.

 

VI SER FRAM TIL Å MOTTA DEG SOM ELEV VED
BYÅSEN VIDEREGÅENDE SKOLE


Utskriftsvennlig versjon