Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > For elever > Karakterer og klagefrist > Klage på eksamenskarakter

Klage på eksamenskarakter

 

Du finner dine karakterer i SkoleArena.

Klage på skriftlig eksamen

Eksamenskarakterer gjøres fortløpende tilgjengelig i Skolearena etter hvert som de kommer til skolen. For sentralgitt skriftlig eksamen regner vi med å ha resultatene helt i starten av januar for høsteksamen, og rundt dato for skoleslutt for våreksamen. For lokalgitt eksamen noe tidligere.

Disse datoene kunngjøres på skolens hjemmeside.

Klage på eksamenskarakter i skriftlige fag må være levert til skolen (uten begrunnelse) senest 10 dager etter offentliggjøring av karakterene i Skolearena.

Hurtigklaging (egen frist):

Søkere til universiteter og høgskoler som gir skriftlig melding til aktuelt opptakskontor om at de har klaget på eksamenskarakter, vil bli vurdert for opptak på grunnlag av endret vitnemål. Forutsetningen er at de ettersender det nye vitnemålet snarest, slik at det er opptakskontoret i hende innen utsatt frist (årsavhengig) for hovedopptaket. Senere frist for eventuelle suppleringsopptak.

For å bli med i hurtigklagebehandling må klage på eksamenskarakter være levert Byåsen videregående skole innen fristen kunngjort på skolens hjemmeside. Klager som ikke er innkommet innen hurtigklagefristen, blir med som ordinær klage med tilbakemelding i september/oktober.

Framgangsmåte ved klage:

Ved henvendelse til skolen kan du få kopi av din besvarelse. Det er viktig å vurdere nøye før du klager, da en klagebehandling også kan føre til at du går ned i karakter. Det er en fordel å få besvarelsen vurdert av faglærer hvis dette er mulig. Vi gjør oppmerksom på at klagenemnda ikke sensurerer på nytt, men vurderer om den gitte karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. Skriftlig klage uten begrunnelse leveres skolen.

Muntlig og praktisk eksamen:

På muntlig og praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil, jfr Opplæringslovens forskrifter § 5-10.

Ny/utsatt/særskilt eksamen:

Det blir mulighet til å ta eksamen i november/desember for:

  • Elever som ikke har bestått eksamen (ny eksamen).
  • Elever som var syk under eksamen (utsatt eksamen).
  • Elever med stryk til standpunkt (særskilt eksamen).

De som melder seg opp vil få brev med beskjed om tid og sted for eksamen.                

   


Utskriftsvennlig versjon