Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > For elever > Eksamensinformasjon

Eksamensinformasjon


Trekkdatoer muntlig eksamen (kommer snart)

Viktige beskjeder om eksamen 2018

Eksamensplan vår 2018

 

Til deg som skal opp til eksamen

 
1. Trekkordning for eksamen

2. Før eksamen

3. Gjennomføring av eksamen

4. Om brudd på reglene, fusk eller forsøk på fusk

5. Klagerett

6. Prosedyre for avvikling av eksamen

 

-----------------------------------------------------------------------

 

1. Trekkordning for eksamen

 

Studieforberedende utdanningsprogram - ST og MK

Vg1 - Ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntligpraktisk.

  

Yrkesfaglige utdanningsprogram - HO, TIP og RM

Vg1 og Vg2 - Alle elever på Vg2 skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. I tillegg skal ca. 20 % av elevene på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Andelen på 20 % skal ses over en to-års periode.

 

Studiespesialiserende utdanningsprogram - ST

Vg2 - Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.

Vg3 - Skal opp til 4 eksamener, 1 obligatorisk eksamen i norsk hovedmål og 3 trekkfag

Elever med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag. 

I programområde for realfag og i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag. I tillegg skal elevene trekkes ut til én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen.

 

Studieforberedende utdanningsprogram - MK

Vg3 - Skal opp til 3 eksamener, 2 obligatoriske og 1 trekkfag 

Alle elever skal opp til en obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål og en obligatorisk eksamen i felles programfag innen medier og

kommunikasjon. Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Elever med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag. I tillegg til de to obligatoriske eksamenene, skal elevene trekkes ut til eksamen i ytterligere ett fag.

 

Påbygging til generell studiekompetanse - MK

Vg3 - Skal opp til 3 eksamener, 1 obligatorisk og 2 trekkfag, av dem 1 muntlig 

Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål.

Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Dette gjelder også fagene 'norsk for elever med samisk som førstespråk', samisk som andrespråk, finsk som andrespråk og tegnspråk tekstskaping.

Elever med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.

I tillegg til den obligatoriske eksamenen, skal elevene trekkes ut til én skriftlig eksamen, og én muntlig eller muntlig-praktisk eksamen. 

  

Offentliggjøring av trekk:

Studiespesialisering: Vg1: Oppslag ved informasjonen og ved avdeling.

                                   Vg2: Opplesning

                                   Vg3: Opplesning

Yrkesfag: Vg1 og Vg2: Oppslag ved informasjonen og ved avdeling

 

 (Tilbake til menyen)

 

-----------------------------------------------------------------------

 

2. Før eksamen

2.1 Hjelpemidler til eksamen

Ulike hjelpemidler kan være tillatt i de enkelte fagene. Eksamensansvarlig eller faglærer orienterer deg om dette. Du er selv ansvarlig for å ta med de hjelpemidler som er tillatt. Eksamensvaktene vil etter anvisning fra eksamensansvarlige føre kontroll med dine hjelpemidler.

  • For sentralt gitt skriftlig eksamen i kunnskapsløftet gjelder følgende bestemmelser om hjelpemidler: ->Klikk her<-

 

2.2. Tilrettelegging av eksamen

Etter søknad kan elever/privatister få tilrettelagt forholdene ved eksamen. Dette forutsetter at du kan dokumentere dine behov med en sakkyndig uttalelse, f.eks. fra PPT som sier hva tilretteleggingstiltakene bør være.
Under eksamen vil pulten være merket med denne informasjonen.

 

  • Søknadsskjema finner du på hjemmesiden i menyen "For elever - skjemaer", eller du kan ->klikke her<-

 

  • Retningslinjer for særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk og biologi ->Klikk her<-

  

Fra "Forskrift til Opplæringslova - kapittel 4:

§ 4-24. Særskild tilrettelegging av eksamen og prøver gjennom året

Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Tiltaka må vere tilpassa behova til den enkelte og vere eigna til å utlikne problema til eleven eller privatisten så langt råd er. Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen og prøver gjennom året. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i Læreplanverket i Kunnskapsløftet. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske dugleikar, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse dugleikane ikkje blir prøvde når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.

Rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar. Rektor kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. Særskild tilrettelegging av eksamen og prøver gjennom året krev ikkje vedtak om spesialundervisning.

Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale som ikkje er eldre enn 12 månader. Fylkeskommunen avgjer kva for ordningar som skal nyttast.

Utdanningsdirektoratet kan gi nærmare retningslinjer for særskild tilrettelegging.

  

2.3 Sykdom under eksamen, ny-, utsatt- og særskilt prøve

Om du blir syk på eksamensdagen må du straks kontakte lege for å få legeattest. Når du er frisk kontakter du skolen og dokumenterer sykdom under eksamen med legeattest. Når du gjør dette får du rett til utsatt eksamen i faget førstkommende høst.

Om du får karakteren en i et fag til eksamen, har du rett til ny eksamen i faget førstkommende høst.
Om du har fått karakteren en i standpunktkarakter i et fag har du rett til særskilt eksamen i faget.
Det er ditt ansvar å melde deg opp til ny- og utsatt eksamen.


 

(Tilbake til menyen)

 

-----------------------------------------------------------------------

 

3. Gjennomføring av eksamen

 

Oppmøte på eksamensdagen:

Alle må være på plass i eksamenslokalet senest kl.08.30. Oppslag henges opp i skolens sentralhall og i gang ved gymsal. Oppslaget viser i hvilket område du skal sitte. Du må finne plassen din i god tid før eksamensstart. Hovedvakt/eksamensansvarlig gir dere praktisk informasjon før eksamen starter. Registrering av oppmøte skjer etter eksamensstart samtidig som man sjekker legitimasjon. Om du møter for sent uten gyldig grunn, vil du normalt ikke kunne avlegge eksamen. Du må da vente til neste ordinære eksamen før du kan gå opp til eksamen i faget.

Legitimasjon:

Husk å ta med legitimasjon. For eksempel elevkort hvis du er elev.
Er du privatist må du ha med gyldig legitimasjon som bankkort, førerkort, eller pass.

Opptreden i eksamenslokalet:

Mobiltelefon må være avslått og lagt i vesken eller sekken under eksamen.
Det er ikke tillatt å bruke øretelefoner eller tilsvarende,  

Hjelpemidler legges klar i et hjørne på pulten eller på gulvet.
Etterpå plasserer du veska eller sekken foran pulten din.  

Det er ikke tillatt å kommunisere med andre elever under eksamen.  
Hvis du har behov for ekstra papir, ønsker å ta en tur ut mm. skal du alltid gi signal til en eksamensvakt, og vente til du får signal fra eksamensvakt før du reiser deg.

Eksamen som skrives på papir:

Øverst på alle svarark skal du skrive:

  • Eksaminandnummer/kandidatnummer. Dette får du oppgitt fra eksamensvakt.
  • Eksamensdato
  • Fag og fagkode
  • Ark nummer og totalt antall ark
  • Ikke skriv navnet ditt noe sted på svararkene eller kladdarkene.

Gi tegn til eksamensvakten når du vil levere inn besvarelsen. Eksamensvakten kommer til deg, og tar i mot besvarelsen din. Kladdark skal leveres inn med oppgaven dersom du er ferdig før eksamen er over.

IKT-basert eksamen:

Logg på med ditt brukernavn og passord og sjekk at alt er OK. Logg deretter ut igjen.
Skriv eksamen på PC. Husk å lagre dokumentet under veis. Når du skal levere, logger du deg inn, og kontakter vakten. Vakten skal se kvitteringskoden på skjermen. Er du ferdig før eksamen er over, skal kladdark leveres til vakt. 

Mer informasjon om sentralgitt ikt-basert eksamen:

-> Link til denne informasjonen på UDIR <-

Ikke forlat plassen din før du får beskjed om det.

 

(Tilbake til menyen)

 

-----------------------------------------------------------------------

 

4. Om brudd på reglene, fusk eller forsøk på fusk:

Fra Forskrift til opplæringslova - kapittel 3

§ 3-37. Annullering av eksamen

Dersom det er gjort formelle feil ved avviklinga av eksamen, eller dersom eksamen av anna årsak ikkje er avvikla i samsvar med føresegnene, kan Utdanningsdirektoratet annullere eksamen.

Dersom ein elev har vore oppe til eksamen i eit fag der han eller ho ikkje får standpunktkarakter, blir eksamen annullert.

Elevar og privatistar i vidaregåande opplæring som har fått eksamenen sin annullert av Utdanningsdirektoratet, har rett til å gå opp til ny eksamen ved første etterfølgjande eksamen. Utdanningsdirektoratet kan òg gi dispensasjon frå krava til vitnemål i § 3-42 dersom omsynet til elevane tilseier det.

Eksamen i eit fag kan annullerast dersom eleven eller privatisten har fuska eller forsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjeld også dersom det er sensorane som oppdagar fusk eller forsøk på fusk. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektor sjølv for elevar. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før rektor fattar enkeltvedtak om annullering av eksamen. For privatistar avgjerast spørsmålet av fylkeskommunen. Privatistar skal ha høve til å uttale seg munnleg for fylkeskommunen før enkeltvedtak om annullering av eksamen blir fatta. Eleven eller privatisten har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen.

For elevar som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, fell standpunktkarakteren bort.

Dersom eksamen i vidaregåande opplæring blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten gå opp til eksamen i faget som privatist, tidlegast eitt år etter den annullerte eksamenen.

 


(Tilbake til menyen)

 

 -----------------------------------------------------------------------

 

 

5. Klagerett

 

Om klage på eksamensresultatet - noen hovedpunkter:

Hvordan?
Klagen skal være skriftlig og leveres til den skolen hvor du tok eksamen.
Bare du, eller dersom du ikke er myndig, dine foreldre/foresatte eller den du gir fullmakt til har rett til å klage.

Når?
Klagefristen på karaktersettingen er 10 dager regnet fra den dagen du kunne ha gjort deg kjent med karakteren.

Hva?
Du har rett til å gjøre deg kjent med egen besvarelse etter at karakteren ved skriftlig eksamen er fastsatt. Du kan derfor be skolen om kopi av din egen besvarelse.
Skriftlig eksamen:
Det kan klages på vurderingen av skriftlig eksamen.
Muntlig eksamen:
Ved muntlig eksamen kan det bare klages over formelle feil som har betydning for resultatet.

Vær oppmerksom på at karakter kan bli dårligere en den du opprinnelig fikk, og at karakteren er endelig etter klagebehandling.  
For mer informasjon les Karakterklager - en veiledning

Skjema klage på skriftlig eksamenskarakter

Skjema klage på muntlig eksaminasjon

 

(Tilbake til menyen)

 

 

  ----------------------------------------------------------------------- 

 

Utskriftsvennlig versjon