Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Aktiviteter > Internasjonalisering > Viktige lenker

Viktige lenker

 

Viktige linker:

Euroguidance (nasjonale ressurssentere for karriæreveiledning)

http://www.udir.no/Stottemeny/Om-direktoratet/Internasjonalt-arbeid2/Euroguidance/Hva-er-Euroguidance/

Oversikt over europeiske utdanningssystemer:

http://www.udir.no/Stottemeny/Om-direktoratet/Internasjonalt-arbeid2/Europeiske-utdanningssystemer-/

Europass er en mappe bestående av fem ulike dokumenter som kan bidra til at dine kvalifikasjoner, kunnskaper og ferdigheter blir bedre forstått i Europa:

http://siu.no/Europass

Senter for internasjonalisering av utdanning:

http://www.udir.no/Stottemeny/Om-direktoratet/Internasjonalt-arbeid2/Euroguidance/Senter-for-internasjonalisering-av-hogre-utdanning/

Nordisk Råd fremmer kontakt mellom barn og unge i Norden:

http://www.norden.org/no

 

Europarådet fremmer interkulturell kompetanse i skolen:

http://www.coe.int/

 

UNESCO arbeider bl.a. for å fremmeutdanning for alle, interkulturell dialog og forståelse:

http://www.unesco.no

 

Det er flere begrunnelser for internasjonalisering og internasjonalt samarbeid. For det første er det slått fast i St.meld. nr. 14 (2008-2009), Innst. S. nr. 202 (2008-2009) at alle i norsk skole skal få ta del internasjonalt relevant fagkunnskap og samtidig lære om språk og kultur. Internasjonalisering av skolen og internasjonalt samarbeid i skole og opplæring er også forankret i Læreplanverket.

 

Internasjonalisering kan bidra til:

Kunnskap om språk og kultur

Internasjonalt samarbeid bidrar til kulturell og språklig kompetanse. Kunnskap om og ferdigheter i fremmedspråk er viktig, spesielt for et lite land med en åpen økonomi.

Pedagogisk utvikling

Internasjonalt samarbeid gir nye perspektiver på undervisningsmetoder og organiseringen av arbeidet i skole og opplæring.

Læringsmotivasjon

For mange kan en internasjonal erfaring gjennom utveksling, studiebesøk eller kontakt via informasjons- og kommunikasjonsteknologi være en stor inspirasjon og motivasjon for å fortsette læringen hjemme.

Verdier og internasjonalt medansvar

Et annet perspektiv som kan trekkes fram er at internasjonalt samarbeid ofte kan bidra til refleksjon rundt grunnleggende demokratiske verdier og menneskerettigheter.

 

 

Støtteordninger

Her er en oversikt over program og ordninger som skoler og myndigheter kan søke støtte fra.

Erasmus+ 

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Programmet retter seg mot alle utdanningsnivå.

Gjør det!

Gjør det!” er et bilateralt yrkesfaglig utvekslingsprogram mellom Norge og Tyskland. Skoler kan søke om støtte til elevgrupper og lærlinger som blir utplasserte. Faglærere, rådgivere og instruktører kan søke om støtte til forberedende besøk eller hospitering.

Nordplus junior

Nordplus er Nordisk ministerråds utdanningsprogram for barnehager, grunnskoler og videregående oppæring. Gjennom Nordplus-programmet kan lærere og elever kan søke støtte til utvekslingsopphold og prosjektsamarbeid.

Statens lånekasse for utdanning

Statens lånekasse for utdanning gir støtte til videregående utdanning i utlandet. Utenfor Norden gis det vanligvis bare støtte til Vg2. Det gis støtte til utveksling gjennom godkjente utvekslingsorganisasjoner.
Se her for mer informasjon om godkjente utvekslingsorganisasjoner fra Statens Lånekasse.

eTwinning

eTwinning er Europakommisjonens program for digitalt utdanningssamarbeid. eTwinning tilbyr en læringsplattform hvor skoler i hele Europa kan søke etter partnere og etablere samarbeidsprosjekter.

Pestalozzi-programmet

Pestalozzi-programmet er et etterutdanningstilbud administrert av Europarådet rettet mot lærere og skoleledere i grunn- og videregående opplæring samt ansatte i lærerutdanningen.

Unesco Associated Schools Projects Network (ASP)

ASPnet er et globalt nettverk i regi av UNESCO der utdanningsinstitusjoner på alle nivå kan delta. ASPnet tilbyr nye kontakter, samarbeid og undervisningsideer som både lærere og elever kan benytte i en videre utdannelse

EUP – Europeisk ungdomsparlament

Flere ganger i året møtes ungdom fra Europa i 10 dager for å diskutere sentrale politiske temaer gjennom Europeisk Ungdomsparlament (EUP) eller European Youth Parliament (EYP).

Trollstipendene

I Avtale om økonomisk, industrielt og vitenskaplig samarbeid av 1986 har Norge forpliktet seg til å avsette et beløp til stipend for norske fransklærere og elever (både elevgrupper og klasser) i ungdomskolen og den videregående skole. Trollstipendene skal brukes til studiereiser i Frankrike.

Roving Scholars

Ordningen med Roving Scolars http://www.fulbright.no/en/grants/norwegian_institutions/roving_scholars/ består i at amerikanske gjesteforelesere foreleser for lærere og besøker klasser i hele landet. Ordningen administreres av Fremmedspråksenteret.

 

Godkjente utvekslingsorganisasjoner

Disse utvekslingsorganisasjonene er godkjent for utdanningsstøtte:

 


Utskriftsvennlig versjon