Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Aktiviteter > Internasjonalisering > Handlingsplan

Handlingsplan

ved Byåsen videregående skole

Innhold:

Skolens målsettinger med arbeidet

Økonomi

Ansvarsforhold

Retningslinjer for arbeidet
a) Skolens prioriteringer
b) Prosedyre for skoleturer
c) Reglement for ekskursjoner

Skolens målsettinger med arbeidet:

Skolen har som målsetting å være en pådriver og støttespiller som legger til rette for at elever og lærere skal få tilgang til og mulighet for internasjonalisering i arbeidet. Det er viktig at skolens visjon blir et grunnlag for arbeidet vi gjør:
”En artig og attraktiv skole der alle er unike og spiller på lag”

Dette gir føringer for hvordan vi ønsker å prioritere internasjonalt arbeid:

 

Vi ønsker:
-prosjekter som skaper entusiasme, engasjement og trivsel

-prosjekter som fremmer samarbeid mellom avdelinger om prosjekt
-prosjekter som er elevinitiert, lærerstyrt og skolestøttet

-prosjekter som gir ulike tilbud og muligheter for elever og lærere

-prosjektene er skolens prosjekt og angår hele skolesamfunnet

Operasjon Dagsverk, eTwinning, brevveksling, internett-basert fagsamarbeid, elevutveksling, lærerassistenter, Global Learing og Erasmus+ er gode eksempler på den type internasjonalisering vi ønsker.

Det er viktig for skolen at det tenkes helhetlig, at prosjektet er forankret i skolen og ikke bare hos den enkelte gruppe/ lærer.

 

Økonomi

Skolen setter av et beløp hvert år i sitt budsjett.

Ut over dette må finansieringen skje ved tildelinger fra Erasmus+ og evt. andre, samt egeninnsats fra elevene.

Gratisprinsippet skal respekteres.

 

Ansvarforhold

Ass.rektor har ansvar for å lede arbeidet med internasjonalisering.

Det overordna arbeidet skjer i møter i skolens internasjonaliseringsgruppe. Den består av en internasjonaliseringskontakt fra hver avdeling. I møtene skjer det en gjensidig informasjonsutveksling, planlegging og evaluering av prosjekt. Leder er ansvarlig for at skolen deltar i fagnettverket for internasjonalisering i STFK og på turer i regi av dette. Gruppa tar også ansvar for rapportering.

Skolens avdelingsledere har et ansvar for å fremme internasjonalt arbeid på avdelingen, sette det på dagsordenen og støtte tiltak som er gode for skolen og avdelingen.

Skolens lærere har et ansvar for å ta inn det internasjonale aspektet i sin undervisning i den grad det er hensiktsmessig for å oppnå bedre opplæring.

 

Retningslinjer for arbeidet

a) Skolens prioriteringer:
Prosjekt koster penger, tar tid og krever stor innsats. Derfor ser skolen satsingen under ett og prioriterer prosjekt som er i tråd med skolens retningslinjer.


b) Prosedyre for skoleturer

c) Reglement for ekskursjoner

Utskriftsvennlig versjon