Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Aktiviteter > Internasjonalisering

Internasjonalisering

 

Arbeidet med internasjonalisering er prioritert ved Byåsen videregående skole, og har vært det siden skolen ble åpnet i 2004. Begrunnelsen for dette er å finne i både generell del av læreplanen (GLP) og de fagspesifikke læreplanene.

GLP er inndelt i syv mennesketyper og under «Det allmenndanna mennesket» kan vi lese følgende: Opplæringa skal gi god allmenndanning. Det er ein føresetnad for heilskapleg personleg utvikling og mangfaldige mellommenneskelege band. Og det er ein føresetnad for å kunne velje utdanning og seinare skjøtte arbeid med kompetanse, ansvar og omhug.

Den internasjonale kunnskapskulturen knyter menneska saman gjennom utvikling og bruk av ny innsikt for å betre levekåra. Dei vaksne som lever og dei unge som veks opp i dag, må få vidsyn og innsyn som rustar dei til å medverke til slikt sams strev - og særleg det som kan hjelpe verdas fattige folk. Kunnskap om samanhengane i naturen og samfunnet er nødvendig, men ikkje tilstrekkeleg; omsorg for andre og for det felles livsmiljøet er også nødvendig.

 

Internasjonalisering har også en sentral plass i fylkeskommunen (STFK), og dette er bl.a. synliggjort i en egen handlingsplan med fokus på overordnet arbeid på området.

Denne sier bl.a. at: Samfunnet har gjennom lang tid utviklet seg til å bli stadig mer internasjonalt. Bedrifter av alle størrelser ser verden som sitt marked, og henter både inspirasjon, kompetanse, kunnskap og arbeidskraft på tvers av landegrensene. Unge mennesker studerer like gjerne i land i Europa eller på andre kontinenter som hjemme i Norge, og opparbeider slik både faglig, kulturell og språklig kompetanse som de ikke ville kunne fått på annet vis… Det er derfor viktig for det sør-trønderske samfunnet at innbyggerne har språklig og kulturell kompetanse slik at de kan fungere på en god og trygg måte i møte med mennesker i andre samfunn.

 

Av aktuelle målområder i planen kan nevnes:

Mål T3: Trøndersk ungdom skal ha gode muligheter til å tilegne seg solid utdanning, variert språkkunnskap, kjennskap til og respekt for andre kulturer, forståelse for dagens globale verden, dens utfordringer og muligheter.

Mål F1:Løfte kompetansen på Kina og andre nye vekstøkonomier hos elever, i næringslivet og samfunnet for øvrig.

Mål F2: Økt internasjonalisering av videregående opplæring i Sør-Trøndelag med relevans for næringslivet, samt bedre og mer samordnet organisering av arbeidet for internasjonalisering av videregående opplæring.

Mål F3: Delta i relevante organisasjoner og EU-prosjekter der disse bidrar til måloppnåelse innenfor STFKs satsingsområder.

Mål F5: Videregående opplæring skal ha fokus på de allmenndannende elementene ved internasjonalt samarbeid i opplæringsøyemed, på global utvikling og rettferdighet, på miljø og på deler av verden utenfor EU og de nye vekstøkonomiene.

 

Arbeidet på Byåsen vg skole med å nå de målene som er satt for internasjonalisering er ivaretatt av en internasjonaliseringsgruppe som består av internasjonaliseringskontakter fra avdelingene på skolen.  Dette gjelder bl.a. oppfølging av forpliktende samarbeid med skoler i andre land og å finne nye prosjekt

Byåsen videregående skole har utviklet egne retningslinjer for internasjonaliseringsarbeidet og et eget reglement.Eksempel på pågående og eldre prosjekt:

 

 

 

-> Erasmus+ <- 

 

 


Utskriftsvennlig versjon